Terénní programy

Posláním služby:

Služba poskytuje integraci, vyhledávání, aktivaci, motivaci, pomoc a podporu jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje (může vést k vyloučení) nebo vylučuje z běžné společnosti a bez podpory jejich návrat znemožňuje. Služba usiluje o zmírňování rizik, které osobám způsobuje sociální vyloučení a život v podmínkách ohrožující zdravý život.

Cílem služby:

je návrat ohroženého člověka do běžného života.
Služba je poskytována jednotlivcům, kteří nemají dovednosti a prostředky si sami pomoci. Podpora a pomoc terénních pracovníků směřuje k tomu, aby uživatelé dokázali identifikovat obtížnou životní situaci, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech. Služba je poskytována pouze formou terénní a pro region Žatec.

Osoba v nepříznivé životní situaci – charakteristiky

Osoba starší 16ti let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Za osobu v nepříznivé životní situaci se považuje osoba, která splňuje minimálně 4 z uvedených charakteristik:

bydliště v sociálně vyloučené lokalitě,

 • osoba, která nemá dostatek informací k řešení své situace
 • osoba neznající svá práva
 • osoba neschopna se hájit – omezená schopnost se hájit
 • osoba vyžadující zvýšenou ochranu (senior, otec, matka pečující o nezletilé dítě, nezletilé dítě od 16 let, osoba ohrožené trestnou činností – domácí násilí, vydírání a pod.),
 • osoba v tíživé životní situaci (úmrtí manžela, dítěte, rozvod, rozchod a pod.)
 • osoba ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoba, která vede rizikový způsob života anebo je tímto způsobem života ohrožena – gemblerství, prostituce, narkomanie apod.
 • bydliště vsociálně vyloučené lokalitě,
 • dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce,
 • předluženost,
 • funkční negramotnost, omezená funkční gramotnost,
 • problémy s výchovou dětí,
 • problémy se zvládáním rodinného rozpočtu,
 • etiketizace od okolí s dopadem na vztahy (např. na základě nálepky Roma ho nikdo nepřijme do zaměstnání),
 • nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potíží,
 • závislost na sociálních transferech (dávky, důchody…),
 • sociálně patologické jevy v rodině,
 • nízké vzdělání

Principy poskytování sociální služby:

 • BEZPLATNOST – služba je poskytována pro uživatele zdarma. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, pracovník musí postupovat podle vnitřních předpisů spolku.
 • DISKRÉTNOST – poskytovatel služby respektuje individualitu a soukromí uživatele, bezpodmínečné dodržuje ochranu osobnosti uživatele, jeho práv a ochranu jeho osobních údajů. Pracovník je vázán mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 • DŮSTOJNOST – pracovníci spolku chápou důstojnost, jako projev úcty k člověku, k sobě samému, jako respektování lidské existence bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorovou orientaci apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování.
 • NEZÁVISLOST – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na institucích, které službu finančně podporují nebo dotují.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – poskytovatel služby vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací.

Okruh osob, kterým je sociální služba určená:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • osoby, které vedou rizikový život nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

věková struktura:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (68 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita:
terénní:           počet uživatelů 4       

Dlouhodobé síle služby:

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti:

 1. poskytovat službu v daném místě do té doby, do kdy bude po ni poptávka z řad potencionálních uživatelů,
 2. rozšiřovat službu do míst, kde je po ni poptávka z řad potencionálních uživatelů nebo je definována poptávka po službě městem, obcí, krajem.
 3. poskytovat srozumitelné a dostatečné informace o tom, co služba nabízí a jaké jsou podmínky spolupráce (kvalitou směřovat k profesionalizaci služby).
 4. rozvíjet kompetence uživatele služby (učit ho hájit své zájmy a potřeby, získané informace používat pro odpovědné, samostatné a aktivní zvládání krizových situací);
 5. zvyšovat informovanost uživatelů ve využívání potřebných technologií PC, internet apod.

 

Provozní doba poskytování služby:

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 17:00

 

Terénní práce:

Terénní práce

Mapování města Žatec z pohledu sociálně vyloučených lokalit:

Mapování města Mapování města Mapování města

 

Komentáře jsou vypnuty.

 • Nápověda pro zvětšení písma. Po stisknutí Ctrl a jeho podržení můžeme kolečkem myši měnit velikost písma.