Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby:

Posláním služby je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly uživatelů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých. Služba má za cíl prevenci sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením (OZP) a je poskytovaná formou ambulantní a terénní služby.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí služby, je podávání základního sociálního poradenství, které obsahuje tyto činnosti (§37 zákona o sociálních službách):

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou, popř. jinou osobu.

nabízené aktivity v rámci služby:

 1. zaměstnanost:
  • nácvik vyhledávání kontaktů, pracovních možností, aktivit apod.
  • nácvik sestavení a napsání životopisu a motivačního dopis
  • nácvik pracovních návyků – docházka do školky, školy, zaměstnání, apod.
  • nácvik trasy cesty do a ze zaměstnání, školy, k lékaři, obchodu apod.
  • nácvik pracovních návyků přes Tréninkové centrum,
  • asistence při začlenění do pracovního procesu, sociálních aktivit apod.
 2. základy sociálních dovedností:
  • nácvik hygienických návyků
  • nácvik jednání na úřadech
  • nácvik podpisu
  • nácvik rozeznávání bankovek (u osob se zrakovým postižením a to s pomocí šablony),
  • nácvik vyplnění složenky atd.,
 3. základy gramotnosti:
  • nácvik a výuka psaní
  • nácvik a výuka počítání
  • nácvik a výuka čtení
 4. výuka práce komunikačních technologií:
  • výuka práce s PC, notebookem
  • výuka práce na internetu,
  • výuka práce s tabletem a pod.
 5. asistence:
  • asistence při jednání
  • asistence při nákupech – pro osoby se zrakovým postižením, rozpoznání potravin, jejich výběr apod.,
  • výuka tras – pro osoby se zrakovým postižením, výuka cesty k lékaři, do obchodu, knihovny apod. při asistenci pracovník uživatele učí nové dovednosti do doby, než se ujistí, že uživatel danou dovednost zvládá sám,
 6. tvůrčí dílna – výuka různých ručních technik:
  • kurz keramiky
  • kurz výuky práce na hrnčířském kruhu
  • kurz výuky pletení z papíru
  • kurz výuky práce na šicím stroji – základy
  • kurz malování apod.

Principy poskytování sociální služby:

 1. BEZPLATNOST – spolek poskytuje nabízené sociální služby zdarma, bez toho, aby za službu požadovala odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, pracovník služby musí postupovat podle vnitřních předpisů spolku.
 2. DISKRÉTNOST – spolek respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, pracovní i spolek jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 3. NESTRANNOST – spolek, poskytuje sociální služby osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování.
 4. NEZÁVISLOST – spolek, poskytuje uživatelům sociální služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na donátorech, kteří organizaci finančně podporují nebo dotují.
 5. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – spolek vychází při poskytování sociálních služeb z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství, pro začlenění se do běžného života.

Okruh osob, kterým je sociální služba určená:      

 • osoby se zdravotním postižením (OZP)
 • osoby s kombinovaným postižením, které aktivity služby zvládnou sami, popř. s minimální dopomocí.
 • senioři

věková struktura:                  

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let

Kapacita:
ambulantní:   počet uživatelů  3

terénní:           počet uživatelů  1

 

Dlouhodobé cíle:

 1. Snižovat rizika sociální izolace a sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením a tím přispět k jejich sociálnímu začlenění.
 2. Nabízet sociálně terapeutické činnosti se záměrem umožnit smysluplné využití volného času.
 3. Udržovat, obnovovat, rozvíjet fyzické síly uživatelů služby se záměrem co nejdéle udržet jejich mobilitu, mentální úroveň a psychické síly.
 4. Aktivně spolupracovat, podporovat a poskytovat poradenství při řešení aktuálních problémů a potřeb seniorů a osob se zdravotním handicapem.
 5. Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat uživatelům kontakt se společenským prostředím.
 6. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatelů s cílem dosáhnout jejich větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 7. Orientovat uživatele v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb,
 8. Poskytnout uživatelům informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.
 9. Umožnit uživatelům formou vznášení připomínek, postřehů apod., aktivně se zapojit při řešení problémů regionu.

Služba je poskytována v provozovnách spolku:      

 • Občanská poradna Handicap, nám. Svobody 150, 438 01 Žatec, vchod ulice Jiráskova, tel.: 415 714 277
 • Maják, nám. Svobody 144, 438 01 Žatec, tel.: 415 211 002.

Provozní doba poskytování služby:

Provozovna Maják, náměstí Svobody 144, 438 01  Žatec:

 

Ambulantní   Terenní  
Pondělí 9:00 – 17:00    
Úterý 9:00 – 17:00 Úterý 9:00 – 12:00
Středa 9:00 – 17:00    
Čtvrtek 9:00 – 17:00    
Pátek 9:00 – 17:00    

Provozovna OP Handicap, náměstí Svobody 150, 438 01  Žatec:

Ambulantní  
Úterý 9:00 – 14:00
Čtvrtek 9:00 – 14:00

 

Nanášení glazury na výrobek z hlíny

Nanášení glazury na výrobek z hlíny

Výuka práce na hr. kruhu

Výuka práce na hr. kruhu

Výuka práce na PC

Výuka práce na PC

Výuka práce na hr. kruhu

Výuka práce na hr. kruhu

Komentáře jsou vypnuty.

 • Nápověda pro zvětšení písma. Po stisknutí Ctrl a jeho podržení můžeme kolečkem myši měnit velikost písma.