Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby, kterou poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci. 

Posláním služby:

je poskytovat lepší orientaci v právech a povinnostech uživatelů služby tak, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb, nalezli řešení své situace. Služba podporuje každého uživatele, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit. Služba podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů. Toto poslání naplňuje služba poskytováním informací, rad, aktivní pomocí a asistencí.

Základní činnosti služby:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co v rámci služby neposkytujeme:

 • Poskytnutí informace, rady, pomoc a asistenci směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele z cílové skupiny
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby z cílové skupiny
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob z cílové skupiny
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Doprovázení (zastupování) uživatele v jednání na úřadech, nebo jiných institucích
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování, nebo stravování

Principy poskytované služby:

 1. BEZPLATNOST – spolek poskytuje nabízené sociální služby zdarma, bez toho, aby za službu požadovala odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, pracovník služby musí postupovat podle vnitřních předpisů spolku.
 2. DISKRÉTNOST – spolek respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, pracovní i spolek jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 3. NESTRANNOST – spolek, poskytuje sociální služby osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování.
 4. NEZÁVISLOST – spolek, poskytuje uživatelům sociální služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na donátorech, kteří organizaci finančně podporují nebo dotují.
 5. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – spolek vychází při poskytování sociálních služeb z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství, pro začlenění se do běžného života.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena:      

 1. etnické menšiny
 2. oběti domácího násilí
 3. oběti trestné činnosti
 4. osoby bez přístřeší
 5. osoby s kombinovaným postižením
 6. osoby se zdravotním postižením
 7. osoby v krizi
 8. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 9. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 10. pachatelé trestné činnosti
 11. rodiny s dítětem / dětmi

Věková skupina:

 • dorost (16 – 18 let
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři ( nad 80 let)

Kapacita:        ambulantní: počet uživatelů – 2        terénní: počet uživatelů – 1

Dlouhodobé cíle služby:

 1. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatelů s cílem dosáhnout jejich větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě – splněno částečně, je třeba stále na tomto cíly pracovat s cílem, aby se uživatel nestal na službě závislý.
 2. Poskytnout uživatelům podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky atd. – částečně splněno. Vzrůstající zájem uživatelů o tyto problematiky, neznalost jejich práv, jejich neinformovanost zaručuje, že tento cíl bude dlouhodobý.
 3. Poskytnout informace a podporu uživatelům ve využití dalších možných návazných služeb – pracovníci služby byli proškoleni tak, aby se odkazy na následné služby staly samozřejmostí při poskytování služby.

 

Provozní doba poskytování služby:

  ambulantní terénní
pondělí 8:00 – 16:00 14:00 – 16:00
úterý 8:00 – 16:00
středa 8:00 – 16:00
čtvrtek 8:00 – 16:00
pátek 8:00 – 16:00
Doba od 15:00 – 16:00 hodin je určena pro objednané!!!

Na konzultace je nutné se předem objednat na tel.: 474 770 662

Upozorňujeme, že v závislosti na naší kapacitě může být čekací doba i delší než 1 týden.

Služby poskytované Občanskou poradnou Handicap: 

 • Základní sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Poradenství v rámci občanské poradny
 • Právní poradnu
 • Zážitkové semináře – ,,Poznej handicap“
 • Jako fakultativní činnost nabízíme: Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Programová náplň služby poradenství:

Občané se ve svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Nabízíme poradenství z těchto oblastí života:

 1. Bydlení
 2. Ekologie, právo životního prostředí
 3. Finanční a rozpočtová problematika
 4. Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 5. Ochrana spotřebitele
 6. Občanské soudní řízení
 7. Pojištění
 8. Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 9. Rodina a mezilidské vztahy
 10. Sociální dávky
 11. Sociální pomoc
 12. Školství a vzdělávání
 13. Veřejná správa
 14. Trestní právo
 15. Ústavní právo
 16. Zdravotnictví
 17. Základy práva ČR
Konzultační místnost

Konzultační místnost

Práce v terénu

Práce v terénu

Zážitkové semináře

Zážitkové semináře

  

 

 

 

 

 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je v provozovně Občanské poradny Handicap, nám. Svobody 150, 438 01 Žatec, vchod z ulice Jiráskova, tel.: 474 770 662 (půjčovné – zdarma). Pomůcka je zapůjčena na kratší dobu nebo do doby, než je uživateli zajištěna příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Komentáře jsou vypnuty.

 • Nápověda pro zvětšení písma. Po stisknutí Ctrl a jeho podržení můžeme kolečkem myši měnit velikost písma.